LOGOTIPI KATHREIN MOTOROLA Rosenberger EUPEN
PANOS INŽENJERING d.o.o.
ul. Delfe Ivanić 59
poštanski fah 22
21241 Novi Sad, Kać
tel/fax: +381 21 621 0990
e-mail: office@panosing.com

Merenja i instalacije

merenja Za potrebe precizne evaluacije budućeg sistema, ili poboljšanja rada sistema, obavljamo terenska merenja, savremenom opremom, uz izdavanje nalaza i mišljenja.

Vršimo integraciju i optimizaciju sajtova iz oblasti mobilne telefonije koja podrazumeva:

  • merenje i korigovanje azimuta i tilta antena
  • vizuelna provera kabliranja od BTS ka antenama
  • provera ispravnosti radio parametara i izrada foto-dokumentacije

Vršimo instalaciju i puštanje u rad:

  • baznih stanica i antenskih sistema funkcionalnih radio-veza
  • indoor sajtova mobilne telefonije
  • DTMA uređaja na antenskim linijama baznih stanica mobilne telefonije

 

By headmade.rs